Combinatietraining ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’

Boek nu
Combinatietraining ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’
Functiespecifieke vakkennis

Combinatietraining ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’

  • Geaccrediteerd bij Registerplein en SKJ.
  • 3 bijeenkomsten

Deze training is een combinatie van de training Huiselijk geweld en Kindermishandeling Module 1 (1 dag) en de training Systeemgericht Werken bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling (2 dagen) van trainingsbureau Moetd.

De eerste module is de basismodule.
De tweede module voegt een aantal verdiepende elementen toe aan de basismodule. Voorwaarden voor deelname aan de tweede module zijn het gevolgd hebben van de eerste module en het uitgevoerd hebben van een huiswerkopdracht.

Data

  • dinsdag 24 september 2024, Dordrecht
  • dinsdag 8 oktober 2024, Dordrecht
  • maandag 21 oktober 2024, Dordrecht
Boek nu

Trainers

  • uitgebreide omschrijving
  • praktische informatie

Uitgebreide omschrijving

Inhoud
Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 1
• Huiselijk geweld en kindermishandeling neerzetten als publieke zaak: “Het raakt ons allemaal”
• Inleidende uitleg over huiselijk geweld en kindermishandeling
• Persoonlijke leervragen helder maken
• Uitleg Kernkwaliteiten van Ofman: Verschillen in socialisatie man/vrouw (optioneel, afhankelijk van de doelgroep)
• De spiraal van geweld of de spiraal van de verwachtingen (afhankelijk van de doelgroep); uitleg en oefening
• Video ter illustratie van de spiraal van geweld of de spiraal van de verwachtingen
• Uitleg over het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals gedefinieerd in de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
• Uitleg over signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
• Oefening signaleren
• Video over signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of de gevolgen voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld (wisselend per doelgroep)
• Uitleg over lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
• Oefenen met het bespreekbaar maken van de behandelde thema’s met cliënten a.d.h.v. de persoonlijke leervragen van de deelnemers

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
• Theorie en kader systeemgericht werken
• Structuur en grenzen
• Communicatie
• Intergenerationeel (genogram, Nagy)
• Hechting (breinen) en zelfcompassie
• Systemische wetten:
• Binding (gewaardeerde plek)
• Balans (geven en nemen)
• Orde (hiërarchie)
• Systemische inzicht gevende instrumenten
• Tafelopstelling (structuur)
• Spiraal van geweld/ verwachtingen (communicatie)
• Genogram (intergenerationeel)
• Alle stemmen horen (communicatie)
• Circulaire vragen (communicatie)
• Drie cirkels: Gevaar-, jaag- en zorgsysteem
• Toepassen van de systemische wetten en inzicht gevende instrumenten op de persoonlijke situatie en op de eigen casuïstiek
• Persoonlijk genogram maken binnen het thema geweld
• Oefenen in het voeren van gesprekken met de leden van het systeem om elke betrokkene zijn/haar verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen aandeel in het geweld.
• Hechtingsstijlen en breinen
• Systeempatronen herkennen bij casuïstiek
• Oefenen a.d.h.v. casuïstiek met de behandelde thema’s

Resultaat
Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 1
Deelnemers:
1. Hebben basiskennis van de problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling;
2. Hebben kennis over het ontstaan en de verschijningsvormen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
3. Zijn zich bewust van de eigen houding en visie ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling en de invloed hiervan op hun handelen in de dagelijkse praktijk;
4. Kennen de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
5. Hebben de benodigde basisvaardigheden voor het omgaan met en het bespreekbaar maken van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
6. Kennen het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zoals gedefinieerd in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
7. Hebben zicht op hun eigen taken en verantwoordelijkheden binnen hun functie t.a.v. de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
8. Zijn bekend met de regionale/lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en weten gebruik te maken van netwerken en kennisbronnen;
9. Kunnen de verworven kennis toepassen op hun eigen casuïstiek.

Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Deelnemers:
1. Kennen de invloed van het gezinssysteem bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Kunnen vanuit verschillende systeembenaderingen kijken naar casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
3. Beschikken over de nodige vaardigheden om het gezinssysteem adequaat te onderzoeken.
4. Zijn zich bewust van hun persoonlijke rol in de aanpak van de systeemproblematiek.
5. Zijn in staat gesprekken te voeren met de leden van het systeem om elke betrokkene zijn/haar verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen aandeel in het geweld.
6. Kennen de invloed van hechting op de ontwikkeling van het brein en de gevolgen daarvan.
7. Kunnen de behandelde thema’s inzetten bij het bespreken van casuïstiek.

Voor wie
Professionals die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of een rol spelen in de aanpak van deze problematiek. Het gaat hierbij met name om professionals in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Studiebelasting en studiemateriaal
Training Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Module 1; 6 uur
Training Systeemgericht Werken bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling; 16 uur totaal, 12 uur training plus 4 uur toets; Toets is een huiswerkopdracht. De totale studiebelasting van de combinatietraining is 22 uur.
Studiemateriaal is online beschikbaar op www.moetd.nl. Deelnemers krijgen een hand-out (digitaal).

Praktische informatie

Datum en tijd
dag 1: dinsdag 24 september 2024 van 9.30 - 16.30 uur
dag 2: dinsdag 8 oktober 2024 van 9.30 - 16.30 uur
dag 3: maandag 21 oktober 2024 van 9.30 - 16.30 uur

Locatie
Hoofdkantoor MEEVivenz /MEEK2, Binnen Kalkhaven 37-39, Dordrecht | ruimte de Zolder

Accreditatie
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1:
ID-nummer; 370667  - 6 punten
ID-nummer; SKJ204786  - 6.00 punten

Systeemgericht Werken bij HG & KMH:
ID-nummer; 375855  - 16 punten
ID-nummer; SKJ205654  - 13.20 punten

Uitgave van certificaat loopt via Moetd.

Kosten
€ 850 per persoon

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij: contact@meek2.nl