Maandelijks archief: mei 2018

Schaarse specialistische jeugdhulp onder druk

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De schaarse specialistische jeugdhulp die op landelijk niveau wordt aangeboden, staat onder druk. Dat staat in een manifest dat jeugdhulpaanbieder Fier mede namens 76 hoogleraren, bestuurders, toezichthouders en anderen op 28 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Veel knelpunten binnen passend onderwijs

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De Tweede Kamer wil dat scholieren met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Het huidige systeem waarbij zorgleerlingen ondersteund worden binnen het reguliere onderwijs werkt niet goed. Dat meldt de NOS.

Ouderschapsplan levert niet gehoopte effect op

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan maken meer scheidende ouders schriftelijke afspraken over de opvoeding en die afspraken zijn uitgebreider. Het welzijn van de kinderen is er echter niet op vooruit gegaan, blijkt uit onderzoek waarop Simon de Bruijn op 7 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Meer vertrouwen in elkaar en instituties

Iedere jongere heeft recht op een JIM

In 2017 zei 62 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder vertrouwen te hebben in de medemens. Dit onderlinge vertrouwen is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen. Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, Tweede Kamer en Europese Unie is gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. 

Ouderlijke aanraking kan sociale angst kind verminderen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Ouderlijke aanraking vermindert de aandacht van kinderen voor sociale dreiging en verhoogt het vertrouwen, vooral bij sociaal angstige kinderen. Daarmee zou aangeraakt worden door hun ouders de sociale angst van kinderen kunnen verminderen.

Communicatie aan zedenslachtoffers wordt aangepast

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Verschillende instanties gaan hun communicatie aan zedenslachtoffers gebruiksvriendelijker maken en meer op elkaar afstemmen. De politie is inmiddels begonnen om de informatie over seksueel misbruik op haar website te herzien. 

Inspecties signaleren enkele knelpunten in de Jeugdwet

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen in een signalement, gericht aan de ministers van VWS en JenV, aandacht voor enkele knelpunten in de Jeugdwet. Zo wijzen de inspecties onder meer op het ontbreken van een meldplicht voor nieuwe jeugdhulpaanbieders en op onduidelijkheid over de definitie van ‘jeugdhulpaanbieder’ in sommige gemeentelijke samenwerkingsvormen.

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld.

Resultaten nulmeting VN-Verdrag Handicap onder gemeenten

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

In 2016 stemde de Eerste Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Wat is twee jaar later de stand van zaken bij het gemeentelijk implementatiebeleid? De VNG hield samen met Movisie een flitspeiling.

Speciaal onderwijs haalt meer uit leerlingen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Leerlingen met emotionele of gedragsproblemen functioneren gemiddeld genomen in het speciaal onderwijs beter dan met extra steun in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Zweers, die op 18 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Handelingsbank verward gedrag online

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Loopt u vast in complexe casuïstiek? In de handelingsbank vindt u instrumenten en handelingsopties voor professionals die vastlopen in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag. Aan de hand van casuïstiek en veelgestelde vragen worden (nieuwe) oplossingen aangedragen.

Meer jongeren verslaafd aan sociale media

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Het aantal jongeren dat zichzelf verslaafd noemt aan sociale media is gestegen. Bijna één op de drie tussen de 18 en 25 jaar voelt zich verslaafd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek dat in 2017 is verricht. In 2015 was dit één op de vijf.

Kinderen beter in beeld bij crisisopvang door samenwerking met jeugdhulp

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

In de opvang en verslavingszorg gaat bijna alle aandacht naar problemen van de ouders en het vinden van huisvesting. Begeleiders van crisis/verslavingszorg IrisZorg signaleerden dat het niet altijd goed ging met de kinderen. Zij betrokken jeugdhulpverleners met orthopedagogische expertise van entrea bij de crisisopvang en werken nu ruim een jaar samen.

Sociale wijkteams in de lift

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Voor het eerst is de waardering van sociale wijkteams toegenomen. De tevredenheid over het verloop en de uitkomst van het keukentafelgesprek neemt toe als een derde aanschuift. De waardering voor de professionele zorg of ondersteuning is stabiel, maar nog steeds lager dan in 2014 (vóór de decentralisaties).

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.