Maandelijks archief: juni 2018

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Het rapport ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016’ is gepubliceerd. In deze monitor wordt in beeld gebracht hoeveel kinderen in 2016 slachtoffer werden van seksueel geweld en welk pad naar hulpverlening zij al dan niet hebben doorlopen.

Aanpak knelpunten passend onderwijs

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan  onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt.  Leerlingen in het hele land moeten kunnen rekenen op kwalitatief dezelfde ondersteuning.

Unieke samenwerking voor goede ouderenzorg Ameland

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouderen zo lang mogelijk op Ameland kunnen laten wonen. Dat is de kern van de intentieverklaring die op 20 juni getekend is door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep.

Mantelzorgers vaak eenzaam bij zorg voor mensen met dementie

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Bijna de helft van de Nederlandse mantelzorgers van mensen met dementie vinden dat ze geen adequate ondersteuning krijgen en voelen zich daardoor vaak eenzaam. Dat blijkt uit een Europese studie van Alzheimer Europe, waaraan ook Alzheimer Nederland heeft meegewerkt.

Rapportage: Knelpunten participatie mensen met een beperking

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoewel meerdere wetten diverse voorzieningen en regelingen bieden voor mensen met een beperking, ondervinden cliënten nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning. Er zijn veel organisaties die werken aan een inclusieve samenleving, maar ook daar wordt de zorg niet altijd goed afgesteld op mensen met een beperking. In dit rapport zijn signalen van cliëntondersteuners van MEE verzameld over het afgelopen jaar.

340 miljoen voor thuiswonende ouderen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is onlangs door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hulp aan kwetsbare kinderen onvoldoende

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De zorg aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog vaak tekort. Dit blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en Unicef Nederland.

Meer toezicht op steun voor jonge mantelzorger

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan de toepassing van de kindcheck in de ggz. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn reactie op een rapport van de Kinderombudsman over jonge mantelzorgers.

Nog te veel jongeren staan aan de kant

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag tot gevolg. Over dit vraagstuk ging het symposium ’18- / 18 + problematiek van kwetsbare jongeren’ van MEE NL op 6 juni.

Perspectief op een zo gewoon mogelijk leven: ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Met gepaste trots presenteert het Leger des Heils het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg W&G 2017, dat dit jaar voor het eerst is samengesteld. “Wij zijn blij dat onze betrokkenheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking en domeinoverstijgende multi-problematiek zich binnen het Leger des Heils kwalitatief zo heeft kunnen ontwikkelen, dat we tot een passend aanbod zijn gekomen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”, aldus Harry Doef, directeur Zorg Leger des Heils GWCA.

Ouderenmishandeling treft 170.000 thuiswonende senioren

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Naar schatting ruim één op de twintig ouderen (5,5 procent) heeft vanaf het 65ste levensjaar ooit te maken met mishandeling. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. De dader is meestal een bekende.

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken.

Ouderen steeds minder eenzaam

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Individuele kans op eenzaamheid van ouderen neemt af, maar aantal eenzame ouderen stijgt. Dit blijkt uit Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) door Cretien van Campen, Frieke Vonk, Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam).

Versterken positie ouder en kind in jeugdbescherming

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft de ambitie van het actieplan ‘Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’ om de kwaliteit van het feitenonderzoek en de positie van kinderen en ouders in de jeugdbescherming te verbeteren.

Aantal meldingen van achterlating neemt toe

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Het aantal meldingen van jongeren die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten neemt toe, aldus het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). De komende weken voert het knooppunt weer campagne om omstanders, zoals docenten, te vragen alert te zijn op signalen.

Meer kansen voor jongeren: verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’ dat de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs heeft overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS).

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning en sneller hulp

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project Hoor je mij wel.