Maandelijks archief: juli 2018

UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Tussen eind 2012 en het eerste kwartaal van 2018 hebben werkgevers 28.341 extra banen via een regulier dienstverband en 10.403 extra banen via een uitzendcontract of detachering gerealiseerd in het kader van de banenafspraak. De doelstelling voor heel 2018 is het realiseren van 43.500 extra banen. Dit blijkt uit de deze week verschenen kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk van UWV.

Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Spreken over je eigen ervaringen met huiselijk geweld, dat doe je niet als professioneel hulpverlener. Toch kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de positie van slachtoffers juist versterken. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

Onderzoek multidisciplinaire aanpak complexe veiligheidsproblematiek

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++.

Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen voor jongeren

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd of jongeren voldoende zijn toegerust om zich te kunnen ontplooien en om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarbij speciaal verzocht dat de SER gebruik maakt van de kennis en kunde van het SER Jongerenplatform.

Daten tegen eenzaamheid

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Veel alleenstaande senioren verlangen naar vriendschap of een nieuwe relatie. Maar iemand ontmoeten is niet altijd even makkelijk. Daten is een manier om mensen te ontmoeten, misschien zelfs wel om een nieuwe relatie op te bouwen. KBO-PCOB startte daarom een datingsite in samenwerking met 50plusmatch.

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Een kleine groep inwoners kampt met ernstige en complexe problemen die raken aan het zorg- én het veiligheidsdomein. Het is nodig samen te werken op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en om tot succesvolle en duurzame oplossingen te komen.

Laat mij niet zitten: voorkom vervangende jeugddetentie

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Danny wordt op vijftienjarige leeftijd veroordeeld voor mishandeling en openlijke geweldpleging. De rechter legt hem een taakstraf op en ook moet Danny een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. De taakstraf voert Danny uit, maar het lukt hem niet om het bedrag van de schadevergoeding te betalen. Daarom moet hij vijftien dagen naar de jeugdgevangenis.

Financiële steun voor koplopers cliëntondersteuning

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Veertien koplopergemeenten die werken aan de vernieuwing van de onafhankelijk cliëntondersteuning krijgen van minister Hugo de Jonge 2,7 miljoen euro om hun plannen te realiseren. In totaal stelt De Jonge deze kabinetsperiode 55 miljoen euro beschikbaar voor cliëntondersteuning, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro. Daarnaast zijn er extra middelen voor andere lopende activiteiten zoals de lokale aanpakken suïcidepreventie en onderzoek. In totaal is daar 15 miljoen mee gemoeid.

Mentale druk onder jongvolwassenen vraagt om aanpak op maatschappelijk niveau

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Niet alleen jongvolwassenen zelf, ook beleidsmakers, werkgevers en onderwijsinstellingen, hebben een rol om knelpunten door mentale druk onder jongvolwassenen te voorkomen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit daarom voor een maatschappelijke aanpak, door onder andere meer aandacht voor persoonsvorming en ‘arbeidsmarktkunde’ in het onderwijs en betere begeleiding bij het maken van studie- en beroepskeuzes.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de zorg

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Bij verpleeghuis ‘Gulden Huis’ is onlangs het startschot gegeven voor een brede samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in de zorg. Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen.

Kwetsbare ouderen in Harlingen en Tiel: Zorg in zorgnetwerk loopt goed, maar is nog niet sluitend georganiseerd

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt niet meer alleen naar de kwaliteit van de individuele zorgaanbieders. Zij kijkt ook hoe zorgaanbieders met elkaar samenwerken in zorgnetwerken rond mensen met een meervoudige zorgbehoefte. De inspectie toetste in de gemeenten Harlingen en Tiel de samenwerking in zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen.

Subsidie voor proeftuin maatschappelijke diensttijd

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor proeftuinen met de maatschappelijke diensttijd. Het kabinet wil zo’n maatschappelijke diensttijd ontwikkelen om jongeren optimaal bij de samenleving te betrekken, en om te bevorderen dat mensen omzien naar elkaar.

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen.

Factsheets preventie en vroegsignalering ouderen

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten.

Warme overdracht gedetineerde naar betaalde baan

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en MEE starten een gezamenlijke aanpak om ervoor te zorgen dat ex-gedetineerden aansluitend aan hun detentie betaald werk vinden en behouden. Monique Schippers, divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij DJI, en Yvon van Houdt, directeur MEE NL, tekenden hiervoor op 28 mei een samenwerkingsovereenkomst.

Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen. 

Publicaties rondom vernieuwde Meldcode

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Om de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te lichten, zijn er deze week verschillende publicaties verschenen, waaronder een Vraag & Antwoord brochure, een video en het basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.