Belang van samenwerken bij de aanpak verwarde personen

Al wordt er lokaal en regionaal op verschillende manieren gewerkt aan een sluitende aanpak verwarde personen, bij iedereen staat samenwerking voorop. Dit bleek tijdens een interactieve bijeenkomst in Utrecht. Naast best practices en het uitwisselen van ervaringen, kwamen ook knelpunten aan de orde.

Zo’n twintig gemeenten waren op 29 juni 2016 in Utrecht aanwezig bij de informatiebijeenkomst over een sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag. De VNG had deze bijeenkomt samen met het aanjaagteam Verwarde Personen georganiseerd om met gemeenten in gesprek te gaan over hun rol bij de aanpak.

Praktijkvoorbeeld en bouwstenen
Er was een korte presentatie over de Crisiskaart, die kan worden ingezet als instrument voor zowel preventie als goede zorg. Aanjaagteam-lid Bert Frings (wethouder zorg Nijmegen en commissielid VNG-commissie Gezondheid en Welzijn) presenteerde de bouwstenen voor een sluitende aanpak.

Lokale en regionale samenwerking
Deelnemers, werkzaam in het veiligheids- of sociaal domein, gaven aan op verschillende manieren te werken aan de sluitende aanpak. Preventie en vroegsignalering worden vaak op lokaal niveau opgepakt, terwijl afspraken over vervoer en beoordelingsplekken op regionaal niveau worden gemaakt. Er wordt met veel organisaties samengewerkt, waarbij de gemeenten aangeven de rol van verbinder op zich te nemen tegen de achtergrond van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Knel- en aandachtspunten
Een veelgehoord knelpunt voor gemeenten is het gebrek aan plekken voor mensen die strafrechtelijk niets fout doen, maar waar wel dreiging van uit gaat en waar de zorg niets mee kan.Als belangrijk aandachtspunt werd de samenwerking met verzekeraars in de preventie van verwardheid genoemd.

Tweede Tussenrapportage
Het aanjaagteam Verwarde Personen publiceert binnenkort haar tweede tussenrapportage met bevindingen en aanbevelingen om tot een sluitende aanpak te komen.

Iedere jongere heeft recht op een JIM