Handreiking voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Volgens de Wmo moet een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. De invoering van cliëntondersteuning blijkt in de praktijk complex, inwoners maken er nog relatief weinig gebruik van. Daarom hebben de VNG en Movisie een handreiking opgesteld.

De handreiking biedt concrete handvaten om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten. Goede cliëntondersteuning draagt er aan bij dat inwoners zich lang zelfstandig kunnen redden en meedoen, en daarvoor passende voorzieningen krijgen.

Onderwerpen

De handreiking gaat in op een aantal verbeterpunten die naar voren kwamen in eerder onderzoek.
Aan de orde komen:

  • het belang van cliëntondersteuning en de wettelijke opdracht aan gemeenten
  • toegankelijkheid en diversiteit
  • het betrekken van inwoners en professionals bij de inrichting
  • de raakvlakken van cliëntondersteuning met andere vormen van ondersteuning
  • het borgen van de onafhankelijkheid
  • sturen op kwaliteit
  • contractering, bekostiging en verantwoording

De handreiking sluit af met tips om de bekendheid en vindbaarheid van de cliëntondersteuning te vergroten.

Bron: VNG

Training Krachtgericht coachend leidinggeven start op 11 januari 2018