Hulp aan kwetsbare kinderen onvoldoende

De zorg aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog vaak tekort. Dit blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten van Defence for Children en Unicef Nederland.

De organisaties maken zich zorgen over de lange wachtlijsten en de kwaliteit van jeugdhulp. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot en hun aanbod is niet op orde, vinden zij. Mishandelde kinderen staan lang op wachtlijsten en krijgen onvoldoende tijdige en passende hulp. Ook neemt het aantal kinderen dat wordt opgesloten in een jeugdzorginstelling toe. Dit is zorgelijk omdat een uithuisplaatsing in een gesloten instelling een uiterste maatregel moet zijn.

In Nederland groeiden verder 292.000 kinderen op in armoede in 2016. Als gevolg lopen kinderen het risico om in een sociaal isolement te raken. De organisaties vragen ook aandacht voor het stijgend aantal verdwijningen van minderjarigen uit de vreemdelingenopvang.

Om te zorgen dat de toegang tot hulp verbetert, moeten er landelijke uniforme eisen worden opgesteld voor jeugdhulp, vinden Unicef en Defence for Children. Daarnaast moeten kinderen en jongeren zelfstandig aanspraak kunnen maken op sociale zekerheid, zoals bijvoorbeeld kinderbijslag. Het belang van het kind moet centraal komen te staan in armoede- en schuldenbeleid.

Bron: NJi

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling