Leer nu coachend leidinggeven

Voor professionals en leidinggevenden in het sociaal domein is er de laatste jaren veel veranderd.  De driedaagse training Krachtgericht coachend leidinggeven sluit aan bij de vele veranderingen, verwachtingen en nieuwe inzichten waar leidinggevenden en professionals mee te maken hebben, waarbij er niet één manier van leidinggeven is.

Nieuwe rol leidinggevenden 
Met Krachtgericht coachend leidinggeven worden medewerkers in staat gesteld om zoveel mogelijk zelfstandig en samen hun werk uit te voeren. Dit vraagt van leidinggevenden een bezinning op visie, taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheden om aan die processen op vernieuwende wijze inhoud en vorm te geven:

 • Medewerkers zijn gemotiveerd, leren erop te vertrouwen dat medewerkers weten en doen wat werkt.
 • Verantwoordelijkheden en controle overlaten aan de deskundigheid van de medewerkers zelf.
 • Loslaten wat niet van jou is.
 • Stoppen en reflecteren als iets niet werkt in plaats van meer te doen van het zelfde.
 • En bovenal: stimuleren en gebruik maken van de individuele en collectieve talenten en ambities van medewerkers!

Inhoud training
De driedaagse training Krachtgericht coachend leidinggeven is opgebouwd vanuit verschillende krachtgerichte benaderingen met Oplossingsgericht Werken (OGW) en de Thema Gecentreerde Interactie (TGI) als belangrijkste grondleggers.

 • TGI houdt zich vooral bezig met het stimuleren van zelfsturing van individuen en groepen (teams) vanuit een selectief en dienend leiderschap.
 • Oplossingsgericht werken richt zich op; autonomie-versterking en het zichtbaar maken, versterken en bekrachtigen van al aanwezige kwaliteiten en (nieuwe) vaardigheden, zodat medewerkers werk kunnen maken van hun eigen oplossend vermogen om tot succesvolle resultaten te komen.
 • Samenwerken is het uitgangspunt en de belangrijkste voorspeller van succes. Leren werken met verschillende (dynamische) interactie- en samenwerkings-typologieën: bezoekers typisch, klaag typisch of klant typische.
 • Het oplossingsgericht kwadrant: vanuit welke verantwoordelijkheid en positie werk ik. Mag, moet ik helpen/coachen, sturen, instrueren of trainen. Van welk mandaat is er sprake en hoe kan ik processen zo sturen dat medewerkers gestimuleerd worden in het opnemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfgekozen oplossingen.
 • Cirkels van empowerment: zes stappen van activerende gespreksvoering, medewerkers procesmatig, zowel individueel als groepsgewijs, te faciliteren en waar nodig richting te geven (sturen) in de richting van de perspectieven van de organisatie.

Resultaat training

 • Een krachtgerichte visie en basishouding; als leidinggevende ben je vooral procesbegeleider vanuit een respectvolle en open houding gericht op: ‘leading from one step behind’.
 • Je stimuleert een samenwerkingsgerichte visie en werkwijze waarmee professionals zich kunnen positioneren binnen de vragen en verwachtingen van deze tijd. Immers de samenwerkingsrelatie is de belangrijkste factor voor het behalen van successen.
 • Resultaten zijn meer duurzaam omdat medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn daar zelf werk van te maken.
 • Een parallelproces met de werkwijze van de uitvoerende professionals die zelf (ook) met hun cliënten krachtgericht werken aan het vergroten van autonomie en zelfredzaamheid. Leidinggevenden en uitvoerend professionals lopen hiermee qua visie, houding en werkwijze samen parallel op en beschikken vanuit een andere positie, over eenzelfde referentiekader. Dit zorgt voor een betere afstemming; iedereen spreekt dezelfde taal en werkt volgens dezelfde principes.
 • Installeren van een samenwerkings-en feedback cultuur in de organisatie.
 • Je leert het gedachtengoed van het krachtgericht werken over te brengen op samenwerkende partners zoals directe collega‘s, ambtenaren, wethouders. Dit verschaft je een sterke positie als het gaat om belangrijke waarden die bij samenwerking en in de maatschappij worden nagestreefd.
 • Je ervaart minder stress en meer voldoening.

Datum
30 september, 14 oktober en 4 november 2016 van 09.30 uur tot 16.30 uur

Prijs
€ 585,- per persoon (inclusief trainingsmateriaal)

Aanmelden
Meld u nu aan 

Klantervaringen
“Grote toepasbaarheid voor de rol van manager, teamleider en coördinator sociaal team en CJG in de praktijk.”
(Fred Verhoogt, projectleider Voortouw in Gouda

 

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking