‘Meer steun op weg naar zelfredzaamheid’

Elk pleegkind krijgt het recht om tot minimaal het 21e jaar in een pleeggezin te wonen. Jongeren die jeugdhulp krijgen worden aan de hand van een integraal toekomstplan voorbereid op zelfstandigheid. Dat zijn twee maatregelen in het programma Zorg voor de Jeugd van de ministeries van VWS en voor Rechtsbescherming.

Elk pleegkind krijgt het recht om tot minimaal het 21e jaar in een pleeggezin te wonen. Jongeren die jeugdhulp krijgen worden aan de hand van een integraal toekomstplan voorbereid op zelfstandigheid. Dat zijn twee maatregelen in het programma Zorg voor de Jeugd van de ministeries van VWS en voor Rechtsbescherming.

De ministeries regelen met gemeenten en Jeugdzorg Nederland dat pleegzorg vanaf 1 juli standaard wordt ingezet tot het 21e jaar, tenzij pleegkinderen en -ouders dat niet willen. Op termijn wordt verlengde pleegzorg opgenomen in de Jeugdwet.

Vanaf 2020 zijn jongeren die een instelling of pleeggezin verlaten beter voorbereid op de overgang naar volwassenheid. Een hulpmiddel daarvoor is een integraal toekomstplan met afspraken over wonen, werken, onderwijs en zorg. Professionals laten jongeren niet los totdat ze beschikken over een sociaal netwerk dat hen ondersteunt. Ketenpartners maken duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en regie. Het Rijk is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een richtlijn voor een goede voorbereiding op zelfstandigheid.

Zorg voor de Jeugd is het integrale meerjarenprogramma waarin het kabinet inspeelt op de evaluatie van de Jeugdwet. Uit de evaluatie bleek dat de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg nog niet gerealiseerd zijn. Het programma schetst in zes actielijnen wat er nodig is voor een succesvolle transformatie van het jeugddomein.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Iedere jongere heeft recht op een JIM