Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de zorg

Bij verpleeghuis ‘Gulden Huis’ is onlangs het startschot gegeven voor een brede samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in de zorg.

Het tekort aan personeel is voor de sector Zorg en Welzijn een van de grootste uitdagingen. Tot eind 2022 zijn ongeveer 100 tot 125 duizend extra medewerkers nodig. Aan de andere kant zijn er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een prima bijdrage kunnen leveren aan de tekorten.

Naast de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Sectorraad Praktijkonderwijs, PO-Raad, het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (Lecso), Divosa, UWV, het samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties RegioPlus en werknemersorganisatie CNV Zorg & Welzijn mede-ondertekenaars van de afspraken.

Wat gaan we doen?

  • De opstellers van deze notitie brengen via hun eigen communicatiekanalen de mogelijkheden van instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn onder de aandacht van hun achterban.
  • We zoeken verbinding met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), om de kansen zichtbaar te maken van instroom van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV sluiten daarop aan en ondersteunen de plaatsing op maat met re-integratie instrumenten en subsidies.
  • We verzamelen goede voorbeelden en verspreiden die, zodat alle regio’s hiermee hun voordeel kunnen doen. SZW en VWS faciliteren dit.
  • Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo-entree hebben zicht op de verwachte uitstroom van leerlingen met ambitie en kwaliteiten om in de zorg aan de slag te gaan. Het project Ingeschakeld helpt om de verbinding te leggen tussen scholen en zorginstellingen.
  • We maken voor werkgevers toegankelijk en transparant welke instrumenten en subsidies er zijn om de plaatsing te ondersteunen en werkgevers te ontzorgen (zoals loonkostensubsidies, loonkostenvoordelen, jobcoaching). SZW zorgt voor een subsidiekaart.
  • Werkgevers stimuleren de doorontwikkeling van de medewerkers op de werkvloer en zetten daarvoor beschikbare middelen in.
  • In 6 regio’s gaan we starten met ‘bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie’. Via deze methodiek onderzoekt UWV binnen een zorginstelling welke taken en functies er te onderscheiden zijn voor mensen die aangewezen zijn op aangepast werk. Inzichten worden landelijk verspreid.
  • Er is een werkgroep samengesteld onder begeleiding van de projectleider Ingeschakeld voor de concrete uitwerking van de instroom van leerlingen uit het pro en vso in Zorg en Welzijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die onder meer Calibris Advies en de Academie voor zelfstandigheid in een aantal regio’s hebben opgedaan. Uitgangspunt is om de werkwijzen en inzichten van deze zgn. voorloperregio’s op korte termijn te verzamelen zodat deze vervolgens landelijk verspreid kunnen worden via de infrastructuur van RegioPlus en de aangesloten onderwijskoepels vso en pro.

Bron: Rijksoverheid.nl

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking