Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen werken of studeren te helpen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Factsheets preventie en vroegsignalering ouderen

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Warme overdracht gedetineerde naar betaalde baan

Dienst Justitiële Inrichting (DJI) en MEE starten een gezamenlijke aanpak om ervoor te zorgen dat ex-gedetineerden aansluitend aan hun detentie betaald werk vinden en behouden. Monique Schippers, divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring bij DJI, en Yvon van Houdt, directeur MEE NL, tekenden hiervoor op 28 mei een samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Hoe herken je een niet-zichtbare beperking bij verward gedrag?

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel, autisme of een lichte verstandelijke beperking. Er is daarom bij professionals, die te maken hebben met mensen met verward gedrag, grote behoefte aan kennis en vaardigheden voor het adequaat omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen. 

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Publicaties rondom vernieuwde Meldcode

Om de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te lichten, zijn er deze week verschillende publicaties verschenen, waaronder een Vraag & Antwoord brochure, een video en het basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016

Het rapport ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2016’ is gepubliceerd. In deze monitor wordt in beeld gebracht hoeveel kinderen in 2016 slachtoffer werden van seksueel geweld en welk pad naar hulpverlening zij al dan niet hebben doorlopen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Aanpak knelpunten passend onderwijs

Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan  onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt.  Leerlingen in het hele land moeten kunnen rekenen op kwalitatief dezelfde ondersteuning.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Unieke samenwerking voor goede ouderenzorg Ameland

Ouderen zo lang mogelijk op Ameland kunnen laten wonen. Dat is de kern van de intentieverklaring die op 20 juni getekend is door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Mantelzorgers vaak eenzaam bij zorg voor mensen met dementie

Bijna de helft van de Nederlandse mantelzorgers van mensen met dementie vinden dat ze geen adequate ondersteuning krijgen en voelen zich daardoor vaak eenzaam. Dat blijkt uit een Europese studie van Alzheimer Europe, waaraan ook Alzheimer Nederland heeft meegewerkt.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Rapportage: Knelpunten participatie mensen met een beperking

Hoewel meerdere wetten diverse voorzieningen en regelingen bieden voor mensen met een beperking, ondervinden cliënten nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning. Er zijn veel organisaties die werken aan een inclusieve samenleving, maar ook daar wordt de zorg niet altijd goed afgesteld op mensen met een beperking. In dit rapport zijn signalen van cliëntondersteuners van MEE verzameld over het afgelopen jaar.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

340 miljoen voor thuiswonende ouderen

Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteert minister De Jonge (VWS) vandaag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen euro in. Het programma is onlangs door minister De Jonge en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Meer toezicht op steun voor jonge mantelzorger

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat de komende tijd extra aandacht besteden aan de toepassing van de kindcheck in de ggz. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in zijn reactie op een rapport van de Kinderombudsman over jonge mantelzorgers.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Nog te veel jongeren staan aan de kant

Elk jaar verlaten er in Nederland 3900 jongeren het onderwijs zonder dat ze zicht hebben op een baan of een uitkering. Zij raken buiten beeld en nemen geen deel aan de maatschappij, met escalerend gedrag tot gevolg. Over dit vraagstuk ging het symposium ’18- / 18 + problematiek van kwetsbare jongeren’ van MEE NL op 6 juni.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Perspectief op een zo gewoon mogelijk leven: ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Met gepaste trots presenteert het Leger des Heils het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg W&G 2017, dat dit jaar voor het eerst is samengesteld. “Wij zijn blij dat onze betrokkenheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking en domeinoverstijgende multi-problematiek zich binnen het Leger des Heils kwalitatief zo heeft kunnen ontwikkelen, dat we tot een passend aanbod zijn gekomen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”, aldus Harry Doef, directeur Zorg Leger des Heils GWCA.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Ouderen steeds minder eenzaam

Individuele kans op eenzaamheid van ouderen neemt af, maar aantal eenzame ouderen stijgt. Dit blijkt uit Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) door Cretien van Campen, Frieke Vonk, Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam).

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Versterken positie ouder en kind in jeugdbescherming

Het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft de ambitie van het actieplan ‘Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’ om de kwaliteit van het feitenonderzoek en de positie van kinderen en ouders in de jeugdbescherming te verbeteren.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Aantal meldingen van achterlating neemt toe

Het aantal meldingen van jongeren die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten neemt toe, aldus het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). De komende weken voert het knooppunt weer campagne om omstanders, zoals docenten, te vragen alert te zijn op signalen.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Meer kansen voor jongeren: verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’ dat de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs heeft overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS).

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning en sneller hulp

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project Hoor je mij wel.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Schaarse specialistische jeugdhulp onder druk

De schaarse specialistische jeugdhulp die op landelijk niveau wordt aangeboden, staat onder druk. Dat staat in een manifest dat jeugdhulpaanbieder Fier mede namens 76 hoogleraren, bestuurders, toezichthouders en anderen op 28 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Veel knelpunten binnen passend onderwijs

De Tweede Kamer wil dat scholieren met psychische of lichamelijke problemen snel betere hulp krijgen. Het huidige systeem waarbij zorgleerlingen ondersteund worden binnen het reguliere onderwijs werkt niet goed. Dat meldt de NOS.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Ouderschapsplan levert niet gehoopte effect op

Sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan maken meer scheidende ouders schriftelijke afspraken over de opvoeding en die afspraken zijn uitgebreider. Het welzijn van de kinderen is er echter niet op vooruit gegaan, blijkt uit onderzoek waarop Simon de Bruijn op 7 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Meer vertrouwen in elkaar en instituties

In 2017 zei 62 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder vertrouwen te hebben in de medemens. Dit onderlinge vertrouwen is de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen. Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, Tweede Kamer en Europese Unie is gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. 

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Communicatie aan zedenslachtoffers wordt aangepast

Verschillende instanties gaan hun communicatie aan zedenslachtoffers gebruiksvriendelijker maken en meer op elkaar afstemmen. De politie is inmiddels begonnen om de informatie over seksueel misbruik op haar website te herzien. 

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Inspecties signaleren enkele knelpunten in de Jeugdwet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen in een signalement, gericht aan de ministers van VWS en JenV, aandacht voor enkele knelpunten in de Jeugdwet. Zo wijzen de inspecties onder meer op het ontbreken van een meldplicht voor nieuwe jeugdhulpaanbieders en op onduidelijkheid over de definitie van ‘jeugdhulpaanbieder’ in sommige gemeentelijke samenwerkingsvormen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Resultaten nulmeting VN-Verdrag Handicap onder gemeenten

In 2016 stemde de Eerste Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Wat is twee jaar later de stand van zaken bij het gemeentelijk implementatiebeleid? De VNG hield samen met Movisie een flitspeiling.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Speciaal onderwijs haalt meer uit leerlingen

Leerlingen met emotionele of gedragsproblemen functioneren gemiddeld genomen in het speciaal onderwijs beter dan met extra steun in het regulier onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Inge Zweers, die op 18 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Handelingsbank verward gedrag online

Loopt u vast in complexe casuïstiek? In de handelingsbank vindt u instrumenten en handelingsopties voor professionals die vastlopen in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag. Aan de hand van casuïstiek en veelgestelde vragen worden (nieuwe) oplossingen aangedragen.

Lees verder