Iedere jongere heeft recht op een JIM

Meer jongeren verslaafd aan sociale media

Het aantal jongeren dat zichzelf verslaafd noemt aan sociale media is gestegen. Bijna één op de drie tussen de 18 en 25 jaar voelt zich verslaafd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek dat in 2017 is verricht. In 2015 was dit één op de vijf.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Kinderen beter in beeld bij crisisopvang door samenwerking met jeugdhulp

In de opvang en verslavingszorg gaat bijna alle aandacht naar problemen van de ouders en het vinden van huisvesting. Begeleiders van crisis/verslavingszorg IrisZorg signaleerden dat het niet altijd goed ging met de kinderen. Zij betrokken jeugdhulpverleners met orthopedagogische expertise van entrea bij de crisisopvang en werken nu ruim een jaar samen.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Sociale wijkteams in de lift

Voor het eerst is de waardering van sociale wijkteams toegenomen. De tevredenheid over het verloop en de uitkomst van het keukentafelgesprek neemt toe als een derde aanschuift. De waardering voor de professionele zorg of ondersteuning is stabiel, maar nog steeds lager dan in 2014 (vóór de decentralisaties).

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

‘Meer steun op weg naar zelfredzaamheid’

Elk pleegkind krijgt het recht om tot minimaal het 21e jaar in een pleeggezin te wonen. Jongeren die jeugdhulp krijgen worden aan de hand van een integraal toekomstplan voorbereid op zelfstandigheid.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Platform pleit voor betere steun bij scheiding

Ouders hebben betere begeleiding nodig als zij gaan scheiden om te voorkomen dat kinderen schade oplopen. De sociale omgeving, hulpverlening en juridische instanties spelen hierin een rol. Dit schrijft het platform Scheiden zonder Schade in een advies aan het kabinet.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Hoe het wijkteam migranten beter kan bereiken

Wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft nu het diversiteitskader ‘Wijkteams voor álle doelgroepen effectief’ gemaakt.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Onder welke voorwaarden mag ik gegevens doorgeven aan een andere professional? Op dit soort privacy-vragen vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu alleen informatie voor de jongeren zelf.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Hoe je er zelf tegenaan kijkt

Hoe jij en je omgeving denken over je mogelijkheden, kan je ontwikkeling beïnvloeden. Met een groeimindset help je jezelf beter vooruit dan met een vaste mindset. En dat geldt ook voor de mensen die je begeleidt.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

6 miljoen euro voor aanpak radicalisering

Twintig gemeenten ontvangen dit jaar van het Rijk gezamenlijk 6 miljoen euro voor de aanpak van radicalisering en jihadisme. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Lees verder
Training Krachtgericht coachend leidinggeven start op 11 januari 2018

Onze trainer Fouad el Haji genomineerd

Fouad el Haji, die namens de Inholland Academy de cursus Eerste hulp bij radicalisering voor MEEK2 verzorgt, is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid genomineerd voor de Hein Roethofprijs voor beste veiligheidsinitiatief 2017.

Lees verder

4-daagse Basistraining SNV start op 4 december 2017

Hoe versterk je het netwerk van eenzame wijkbewoners? Wat kun je doen om ‘kwetsbare’ burgers in hun eigen kracht te zetten? En hoe activeer je mensen met een bijstandsuitkering? Tijdens de basistraining Sociale Netwerk Versterking krijg je antwoord op deze en andere vragen. Op 4 december a.s. start weer een training.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Gratis animaties voor laaggeletterden

Vanaf maandag 4 september, de start van de Week van de Alfabetisering, kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen gratis zes algemene animaties voor laaggeletterden gebruiken. De animaties stimuleren patiënten om hulp te vragen als ze iets niet begrijpen. Ook zijn ze geschikt voor bijvoorbeeld wachtkamers of social media van ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Tussenstand experimenten City Deal Inclusieve Stad

In de City Deal Inclusieve Stad experimenteren vijf steden (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) in samenwerking met de ministeries van BZK, VWS, SZW, en V&J met ‘doen wat nodig is’ voor de inwoners van deze steden. Het doel van deze samenwerking is een fundamentele innovatie van het sociaal domein.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Eigen kracht versterken van jeugd en ouders

Met de transformatie wil men de eigen kracht van jeugd en ouders versterken: zo kan de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie van ouders, jeugd en hun sociale netwerk toenemen en het gebruik van intensieve hulp afnemen. Om de geschiedenis van het begrip en de stand van zaken van onderzoek en methoden in kaart te brengen heeft het Nederlands Jeugdinstituut een literatuuronderzoek uitgevoerd.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hulp en ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld. Daarbij komt vaak de vraag op of hulpverlening moet plaatsvinden in een klassieke opvang-instelling, of dat de hulp net zo goed (of beter) in de thuissituatie kan worden geboden.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Wijkteams en diversiteit

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Wijkverpleegkundige, het mooiste beroep ter wereld?

Het is even zoeken waar de workshopruimte is. De ene keer is het makkelijk te vinden, de andere keer lopen we door gangen en zalen. Steeds weer anders. Het lijkt een beetje op het werk van het publiek dat we straks gaan zien: een groep wijkverpleegkundigen.

Lees verder
Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Coalitie Erbij, nationale coalitie tegen eenzaamheid, heeft een factsheet opgesteld met in acht items de actuele stand van zaken over eenzaamheid.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Beter schooladvies dankzij consulent jonge risicokinderen

Consulenten jonge risico kinderen (CJRK) zijn experts op het gebied van onderwijs aan jonge kinderen en geven advies aan ouders, scholen en professionals. Friesland zet ze in, omdat een doorstroom van peuters richting onderwijs niet altijd vanzelfsprekend is.

Lees verder
Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Expertisenetwerk jonge kind in Amsterdam

In Amsterdam is het Expertisenetwerk jonge kind ingericht. Dit is een kennisnetwerk voor het jonge kind (10 maanden tot zes jaar). In totaal doen 21 instellingen mee aan het netwerk. Zij vaardigen experts jonge kind af die als expertiseteam beschikbaar zijn voor consultatie en advies.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeenten maken stappen in de begeleiding van kwetsbare jongeren

Gemeenten hebben kwetsbare jongeren steeds beter in beeld en zijn meer in staat om hun passende ondersteuning te geven. Desondanks bestaat het risico dat bepaalde groepen jongeren buiten beeld van de gemeente raken en dat zij niet de nodige ondersteuning krijgen om aan het werk te komen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

Lees verder
Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

11 voordelen van werknemers met autisme

Wist u dat? Werknemers met autisme logisch kunnen nadenken, een goed concentratie hebben en zeer loyaal zijn. Werknemers met autisme beschikken over veel kwaliteiten en talenten. Mensen met autisme zijn uiteraard volwaardige werknemers, maar met een aantal zaken dient u als bedrijf of instelling rekening te houden.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Amsterdam gaat strijd met eenzaamheid aan

De afgelopen jaren is het aantal eenzame Amsterdammers toegenomen. Meer dan één op de tien Amsterdammers voelt zich ernstig eenzaam en een derde voelt zich matig eenzaam. Eenzame mensen hebben meer risico op gezondheidsproblemen zoals depressie, hart- en vaatziekten en een ongezonde leefstijl. Daarom is het bestrijden van eenzaamheid een nieuwe prioriteit in de Nota Volksgezondheid.

Lees verder
Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Nieuwe aanpak voor ouders en kinderen in complexe scheiding

Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders mee. De gevolgen van zo’n scheiding zijn vooral voor kinderen groot. Daarom is op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie het programma ’Recht doen aan je kind’ ontwikkeld. Hierin krijgen ouders die in een complexe scheiding zijn verwikkeld, hulp aangeboden.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling moet in tien jaar helft minder

60.000 minder mishandelde kinderen binnen tien jaar. Dat is het doel van het ‘Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ dat er volgens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in 2017 moet komen. De Taskforce schrijft dit in haar advies ‘ik kijk niet weg’ dat op 14 november bij de start van de Week tegen Kindermishandeling is gepresenteerd.

Lees verder
Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Woensdag 26 oktober 2016 hebben het CJG, Sociaal Team Papendrecht en de gemeente Papendrecht een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor professionals in het sociale domein. Tijdens de bijeenkomst kregen de professionals de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de Wmo. De nieuwe werkwijze Sociale Netwerk Versterking kwam hier uitgebreid aan de orde.

Lees verder
Training Krachtgericht coachend leidinggeven start op 11 januari 2018

Een op de negen kinderen heeft het thuis zwaar

Bijna één op de negen kinderen (11.4%) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4%). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin.

Lees verder