Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

10-Dagen Kalender, de springplank voor jouw sprong

Hoe ga je om met rolconflicten? Wat zijn de kenmerken van autisme? En versta jij de kunst van het vragenstellen? Tijdens de 10-Dagen Kalender van MEEK2 krijg je antwoord op deze en andere uitdagende vragen. De 10-Dagen Kalender is bedoeld voor jou en vindt plaats in de periode van 31 oktober tot en met 28 november 2016.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Meer aandacht nodig voor preventief signaleren onveiligheid bij jeugdigen

De vijf samenwerkende jeugdinspecties (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein) constateren dat gemeenten en de diverse partijen in het sociaal domein al veel aandacht hebben voor het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen. In de zes gemeenten die zijn onderzocht zijn diverse voorbeelden van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren, handelen en toeleiden naar passende zorg.

Lees verder
Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen groeit

In 2015 woonden er in Nederland meer kinderen in bijstandsgezinnen dan een jaar eerder: 226 duizend tegen 223 duizend. Dat is een stijging van 1,3 procent. Het aantal bijstandsgezinnen met een of meer kinderen is in die periode ongeveer gelijk gebleven, gemiddeld zijn ze dus kinderrijker geworden. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de toename van het aantal kinderen van Syrische herkomst. Dit meldt CBS.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Sociaal Netwerker haalt oudere uit sociaal isolement

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat willen we allemaal. Maar soms lukt dat niet. Soms hebben ouderen daar hulp bij nodig. Om die reden heeft seniorenorganisatie ANBO dit voorjaar vrijwilligers opgeleid tot Sociaal Netwerker. Zij helpen ouderen weer mee te doen met de maatschappij.

Lees verder
Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Het Begint met Taal: taalcoaching door vrijwilligers

Taalonderwijs aan nieuwkomers vergroot het taalgevoel, verbindt met de Nederlandse samenleving en geeft meer zelfvertrouwen. De landelijke netwerkorganisatie Het Begint met Taal steunt vrijwilligers(organisaties) en adviseert gemeenten. Het Begint met Taal bestaat naast het reguliere taalonderwijs, de lessen zijn kleinschalig en toegespitst op de praktijk.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Autisme vriendelijk wonen

Bij het onderwerp wonen met autisme wordt vaak nog gedacht vanuit de zorgvraag, en is het wonen secudair. De woning is immers iemand basis, van daaruit geeft iemand zijn leven vorm. In je woning kom je thuis én wil je je thuis voelen. Dat geld ook voor volwassenen met autisme.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Pokemon Go helpt jongeren met autisme

Net als bijna alle Nederlandse jongeren zijn ook de autistische patiënten van psychiatrisch verpleegkundige Lex Brouwer van Dijk en Duin in de ban van Pokémon Go. Lex ziet veel positieve kanten en noemt het spel een aanrader voor veel autistische jongeren: “jongeren die weinig buiten kwamen en moeilijk contact leggen met leeftijdsgenoten doen dit dankzij het spel nu wel”.

Lees verder
3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak het VN-verdrag trending topic op twitter

Hoera! Vandaag, 14 juli wordt het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Daar zijn we heel blij mee. En dat willen we laten zien ook! Maak vandaag een ‎selfie en laat daarmee zien dat je ook blij bent met de ratificatie van het VN-verdrag.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Pilot kleinschalige opvang van verdachte jongeren

In september 2016 starten het ministerie van Veiligheid en Justitie en de gemeente Amsterdam een eerste pilot met een Kleinschalige Voorziening (KV) voor jongeren in voorlopige hechtenis in Amsterdam. Er is steeds plaats voor acht jongeren (alleen jongens) tussen de 14 tot 23 jaar die door de rechter in voorlopige hechtenis zijn geplaatst. In plaats van in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) kunnen ze nu geplaatst worden in deze voorziening.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Arnhem investeert in ontwikkeling peuters

Vanaf 1 januari 2017 kunnen alle Arnhemse peuters vanaf 2 jaar naar de kinderopvang. Daar kunnen ze gebruik maken van 12 uur opvang per week. De gemeente trekt daar jaarlijks 8 ton voor uit. Met het aantal uren dat kinderen vanaf 2 jaar naar de opvang kunnen loopt Arnhem voorop in Nederland.

Lees verder
Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

Bestaansminimum schuldenaar gegarandeerd

Wie schulden heeft moet die afbetalen, maar heeft ook geld nodig om van te leven. Daarom moeten schuldeisers van een deel van het inkomen van mensen met schulden af blijven. Deze ‘beslagvrije voet’ is wettelijk verankerd, maar wordt lang niet altijd gehandhaafd.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Belang van samenwerken bij de aanpak verwarde personen

Al wordt er lokaal en regionaal op verschillende manieren gewerkt aan een sluitende aanpak verwarde personen, bij iedereen staat samenwerking voorop. Dit bleek tijdens een interactieve bijeenkomst in Utrecht. Naast best practices en het uitwisselen van ervaringen, kwamen ook knelpunten aan de orde.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Leer nu coachend leidinggeven

Voor professionals en leidinggevenden in het sociaal domein is er de laatste jaren veel veranderd. De driedaagse training Krachtgericht coachend leidinggeven sluit aan bij de vele veranderingen, verwachtingen en nieuwe inzichten waar leidinggevenden en professionals mee te maken hebben, waarbij er niet één manier van leidinggeven is.

Lees verder
Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Handreiking over aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Hoe promoten en ondersteunen gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties? De Academische Werkplaats Jeugd in Twente inventariseerde dit samen met de Academische Werkplaats Kindermishandeling. Met de resultaten is een handreiking opgesteld.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Richtlijnen terminologie seksuele uitbuiting van kinderen

Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen zijn complexe fenomenen en vragen een multidisciplinaire aanpak. Belangrijk daarbij is dat eenduidige terminologie wordt gebruikt. Er bestaan nationaal en internationaal namelijk verschillende termen voor (vormen van) seksueel geweld tegen kinderen. Dit bemoeilijkt de aanpak ervan.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

10 praktische vuistregels privacy jeugdhulp

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals maken in een manifest afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

Lees verder
Factsheet familiegroepsplan beschikbaar

Prijsvraag: lokale aanpak eenzaamheid

De Nationale Eenzaamheid Prijs van Coalitie Erbij staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid. Heeft u een lokale activiteit ontwikkeld waarmee eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd? En is daar een gemeente bij betrokken? Ding dan mee naar de Nationale Eenzaamheid Prijs 2016 en maak kans op € 5.000.

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Hoe ga je om met eenzaamheid onder Marokkaanse en Turkse ouderen?

De laatste cijfers van het RIVM over eenzaamheid in Nederland (2013) laten zien dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond zich eenzaam voelt. Bij autochtone Nederlanders is dit ruim 35 procent. Hoe komt het dat dit percentage zo hoog en het verschil zo groot is? Een nieuwe verkenning van het Kennisplatform Integratie & Samenleving biedt antwoord op deze vragen en geeft handvaten voor beleid om de eenzaamheid bij migrantenouderen te verminderen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap snel een feit

De ratificatie van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ is hoogstwaarschijnlijk in juli een feit. Deze week deponeert de regering een door Koning Willem-Alexander ondertekende akte van het verdrag bij de Verenigde Naties in New York. Dan duurt het nog maximaal 30 dagen voordat het verdrag in werking treedt. Dit zal dus hoogstwaarschijnlijk halverwege juli zijn.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Zorg kan niet zonder ervaringsdeskundigheid

De combinatie professionaliteit en ervaringsdeskundigheid werd in eerste instantie gezien als iets onwenselijks. Je was óf ervaringsdeskundige óf professioneel opgeleid sociaal werker. Een onnodige scheiding van twee voor elkaar relevante werelden, meende Alie Weerman van de Hogeschool Windesheim.

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Hoe gaat het met kwetsbare kinderen in uw gemeente?

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Gastblog: “Het IPP en (het) IK”

Bij de invoering van het IPP moest ik even schakelen; wat is nu toch de bedoeling?, wat verwachten ze van mij? Na een uitvoerige analyse (met mijn linkerhersenhelft) besefte ik dat ik eindelijk eens gebruik mocht maken van mijn creatieve kwaliteiten (de rechterhersenhelft), en dat onder werktijd! Lees nu de gastblog van Elke Eggens van MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Wijkteams worstelen met ethiek

Ethische dilemma’s blijven onderbelicht in wijkteams. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Ethiek en en Gezondheid (CEG). De nadruk op professionele samenwerking kan ten koste gaan van andere waarden zoals het zorgvuldig omgaan met het beroepsgeheim en de bescherming van privacy van cliënten.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Zelfredzaamheid Wmo-cliënten gering

De zelfredzaamheid van mensen die onder de Wmo vallen is gering. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Minder dan 10% van hen kan de problemen zelfstandig oplossen. Ook biedt bij 40% van de Wmo-gebruikers het eigen netwerk bij de meeste problemen onvoldoende hulp; dat geldt ook voor 20% van de multiprobleemhuishoudens.

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Rotterdam start pilot signalering sociaal isolement

Met een pilot in de wijk Crooswijk werkt de gemeente Rotterdam aan het signaleringsnetwerk Meld Isolement. Dit netwerk is bedoeld om sociaal isolement eerder te ontdekken. Daarmee wordt voorkomen dat Rotterdammers die geïsoleerd leven in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

Voetballen en muziek maken werkt preventief bij risicojongeren

Jongerenwerk dat zich richt op talentontwikkeling – bijvoorbeeld muziek maken of sporten – blijkt jeugdcriminaliteit te helpen voorkomen. Maar dit geldt alleen voor jongeren die nog geen delicten plegen, of die alleen beginnend crimineel gedrag vertonen. Bij jongeren die al op het criminele pad zijn, sorteren de programma’s maar weinig effect.

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Nieuwe hoogleraar Transformeren voor de Jeugd

Chijs van Nieuwenhuizen is per 1 mei benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Transformeren voor de Jeugd. De leerstoel is ingebed in Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan Tilburg University, en binnen Tranzo verankerd in de Academische Werkplaats Jeugd.

Lees verder
Iedere jongere heeft recht op een JIM

1 op de 10 Nederlanders heeft geen sociaal netwerk voor hulp

Als mensen om gezondheidsredenen langdurig (extra) hulp nodig hebben dan kan bijna een op de tien Nederlanders niet terug vallen op iemand uit de sociale omgeving. Bij ouderen of mensen met beperkingen gaat het zelfs om ongeveer een op de vijf mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees verder
Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Depressieve jongeren zoeken te laat hulp

Jongeren zouden de deur van de psycholoog platlopen. Bij ieder dipje aankloppen voor hulp. “Dat is onzin”, zegt Yvonne Stikkelbroek, psychotherapeut aan de Universiteit Utrecht. “Sterker nog: eerder het omgekeerde is waar. Jongeren zoeken juist te laat hulp bij depressieve klachten. Hopeloosheid is een kenmerk van hun depressie: ze hebben onterecht geen hoop dat een behandeling kan helpen.”

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Tilburg aan de slag met sluitende aanpak verwarde personen

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Voor de aanpak is gebruik gemaakt van de aanbevelingen en bouwstenen van het aanjaagteam Verwarde Personen.

Lees verder
Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Uitgelicht: Training Veilig Samen Bouwen

‘Volledig aansluitend bij mijn praktijk’, ‘afwisseling tussen theorie en praktijk’ en ‘fijne trainster, inhoudelijk veel kennis en voor mij een eye-opener op een aantal vlakken’. Dit zijn enkele reacties die trainer Marie-José Knops ontving op de recente uitvoering van de training Veilig Samen Bouwen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Meer meldingen seksueel misbruik in het onderwijs

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs kregen voor het tweede achtereenvolgende schooljaar minder nieuwe meldingen binnen. De meldingen waren qua inhoud wel ingewikkelder en bovendien urgenter. Na een eerdere daling steeg het aantal meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie.

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Kinderombudsman roept advocatuur op kindvriendelijk te werken

De Kinderombudsman wil dat familiezaken waarbij kinderen zijn betrokken alleen mogen worden behandeld door gespecialiseerde advocaten die een kindvriendelijke werkwijze hanteren. Zo’n advocaat moet ervoor zorgen dat het kind gezien en gehoord wordt en dat ouders de belangen van hun kinderen niet uit het oog verliezen.

Lees verder
Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Klijnsma: 8 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden. “Er wordt zulk fantastisch werk verricht door vrijwilligers en medewerkers van organisaties die mensen in de financiële problemen bijstaan. Ik geef hen graag een steuntje in de rug door projecten te ondersteunen die landelijke betekenis hebben en die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden.”

Lees verder
Autisme: wil je snel ga langzaam….

Hoe verloopt de transformatie jeugd?

Gemeenten rapporteren regelmatig over de transformatie van de jeugdhulp. Hiervoor peilt de VNG vier keer per jaar de voortgang onder alle jeugdregio’s. De vierde voortgangsrapportage is nu beschikbaar en geeft een goed inzicht over het laatste kwartaal van 2015.

Lees verder