Perspectief op een zo gewoon mogelijk leven: ook voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Met gepaste trots presenteert het Leger des Heils het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg W&G 2017, dat dit jaar voor het eerst is samengesteld. “Wij zijn blij dat onze betrokkenheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking en domeinoverstijgende multi-problematiek zich binnen het Leger des Heils kwalitatief zo heeft kunnen ontwikkelen, dat we tot een passend aanbod zijn gekomen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”, aldus Harry Doef, directeur Zorg Leger des Heils GWCA.

Dit kwaliteitsrapport is onderdeel van de landelijke uitrol van onze zorg binnen de keten gehandicaptenzorg, waarin de kwaliteit van zorg wordt verantwoord. Dit is een verplichting die voortkomt uit het vernieuwd kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.Tussen de 35 – 40% van de deelnemers van het Leger des Heils heeft een verstandelijke beperking (vb), veelal in combinatie met psychiatrische problematiek en middelengebruik. Vanwege hun gebruik worden deze deelnemers geweigerd door de reguliere VG-instellingen. Vervolgens komen zij weer in beeld binnen de Leger des Heils voorzieningen voor dak- en thuislozen. Deze problematiek wordt steeds meer gesignaleerd en herkend binnen W&G. Maar een indicatie voor Wlz-zorg krijg je niet zomaar. In december 2017 ontvingen zo’n 200 deelnemers vanuit acht werkeenheden deze zorg, onder meer binnen onze Domus+ voorzieningen, waarbij de + staat voor vb.

Perspectief

Uit dit kwaliteitsrapport blijkt dat wij steeds beter in staat zijn om deze kwetsbare mensen zonder helper perspectief op een gewoon leven te bieden. Waar kwetsbare mensen eerst zorgden voor overlast op straat, hebben zij nu dagbesteding of werk, zinvolle vrijetijdsbesteding en, zo mogelijk, een hersteld netwerk en relaties. Eerder dit jaar hebben we een tweejarig ontwikkeltraject binnen de Wlz op het gebied van Herstelondersteunende zorg, Netwerk en Mondzorg, met succes afgerond. Dit betekent dat we daarmee definitief de 3% tarief opslag toegekend hebben gekregen.

Teamreflectie

Het kwaliteitsrapport gaat niet alleen over de ervaring van deelnemers, maar heeft vanuit hetproces van teamreflectie bruikbare verbeterinformatie opgeleverd vanaf de werkvloer. Mede dankzij de ondersteuning van de Leger des Heils academy hebben de teams de meerwaarde van teamreflectie ervaren.

Bron: Leger des Heils

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking