Rapportage: Knelpunten participatie mensen met een beperking

Hoewel meerdere wetten diverse voorzieningen en regelingen bieden voor mensen met een beperking, ondervinden cliënten nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning. Er zijn veel organisaties die werken aan een inclusieve samenleving, maar ook daar wordt de zorg niet altijd goed afgesteld op mensen met een beperking. In dit rapport zijn signalen van cliëntondersteuners van MEE verzameld over het afgelopen jaar.

De signalen die de cliëntondersteuners opmerken zijn van toepassing op de verschillende dimensies van zorg voor mensen met een beperking, zoals de jeugdzorg, wijkteams en de Wlz. Op basis van de geconstateerde knelpunten worden vervolgens aanbevelingen gedaan om deze punten op te lossen.

In het rapport worden de signalen en knelpunten systematisch behandeld, eerst onderverdeeld naar thema en vervolgens per wetgeving. Bij het zestal aanbevelingen dat hieruit volgt wordt vooral nadruk gelegd op het ontschotten in de wet- en regelgeving en het bieden van maatwerk.

Bron: Sociaalweb

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling