Rotterdam start pilot signalering sociaal isolement

Met een pilot in de wijk Crooswijk werkt de gemeente Rotterdam aan het signaleringsnetwerk Meld Isolement. Dit netwerk is bedoeld om sociaal isolement eerder te ontdekken. Daarmee wordt voorkomen dat Rotterdammers die geïsoleerd leven in ernstige problemen raken zonder dat iemand dat in de gaten heeft.

De gemeente ontwikkelt Meld Isolement samen met stedelijke partners en partners in de wijk. Hiervoor ondertekenen de gemeente en deze partners op vrijdag 13 mei een convenant. Namens de gemeente ondertekent wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) het convenant.

De gemeente heeft verschillende organisaties in Crooswijk bereid gevonden als partner mee te werken tijdens de pilot voor Meld Isolement in deze wijk. Daarnaast werken stedelijke partners eraan mee. Gezamenlijk vormen deze partners het signaleringsnetwerk. Wijkpartners zijn onder andere de Vrijwilligerswinkel, De Bron, Aafje, Lelie Zorggroep, Dock, Opzoomer Mee, MediQ Apotheek en het Wijkpastoraat. Zij vangen signalen uit de wijk op en registreren deze. Een signaal kan bijvoorbeeld zijn dat een ongeruste bewoner zijn buurman al enige tijd niet meer heeft gezien en deze buurman ook niet reageert als de ongeruste bewoner bij hem aanbelt. Stedelijke partners zijn onder meer Evides Waterbedrijf, Havensteder, Woonbron, Havenziekenhuis en PostNL.

Werkwijze Meld Isolement
De wijkpartners registreren de signalen die zij via hun netwerk binnenkrijgen in het Meldpunt Isolement. Zij vermelden daarbij tevens het adres van de persoon van wie wordt vermoed dat deze geïsoleerd leeft en mogelijk zorg of ondersteuning nodig heeft. Bij elk signaal vraagt de wijkpartner aan degene die het signaal heeft gegeven wat deze zelf eventueel heeft gedaan om zicht te krijgen op de situatie van de Persoon waar men zich zorgen over maakt. Stedelijke partners, zoals Evides Waterbedrijf en Havenziekenhuis, bekijken of zij recent contact met deze adressen hebben gehad, of dat iemand opgenomen is. Ze garanderen dat zij daarbij de wet- en regelgeving over de privacy van hun cliënten navolgen. Als blijkt dat vervolgactie nodig is, brengt het wijkteam een huisbezoek aan degene bij wie sociaal isolement wordt vermoed.

De werkwijze van Meld Isolement wordt tijdens de pilot in Crooswijk uitgetest. Bij een positief resultaat van de pilot in Crooswijk, in juni dit jaar, zet de gemeente het meldpunt in andere wijken van Rotterdam in.

Aanleiding
Aanleiding voor Meld Isolement is de vondst in 2013 van mevrouw Bep de Bruin. Zij lag al 10 jaar dood in haar huis in de Jan Porcellistraat. Zij leefde zeer geïsoleerd en werd niet opgemerkt. Hoewel dit een uitzonderlijke situatie is, wil de gemeente er alles aan doen om dit soort gevallen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is dit project gestart.  Het is van belang dat signalen over mogelijke sociaal geïsoleerden worden opgepakt en gedeeld zodat er vanuit het wijkteam actie op kan worden ondernomen. Want voor Rotterdammers die dat nodig hebben, is vervolgens professionele hulp en ondersteuning beschikbaar.

Autisme: wil je snel ga langzaam….