Berichten Getagged: Kindermishandeling

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

In de strijd tegen huiselijk geweld maakt het kabinet 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De centra komen in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland. Met het geld gaan zij hun aanpak verbreden. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten. Dat maken ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) bekend.

Pleidooi voor minimumstandaard ouderlijk gezag

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor…

Onderzoek naar ervaringskennis bij hulpverleners huiselijk geweld

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Spreken over je eigen ervaringen met huiselijk geweld, dat doe je niet als professioneel hulpverlener. Toch kan de inzet van ervaringsdeskundigheid de positie van slachtoffers juist versterken. Dr. Alie Weerman van het kenniscentrum Gezondheid & Welzijn van Hogeschool Windesheim wil de ervaringskennis weer in beeld krijgen en inzetten voor hulp aan slachtoffers.

Onderzoek multidisciplinaire aanpak complexe veiligheidsproblematiek

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++.

Publicaties rondom vernieuwde Meldcode

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Om de aanpassingen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te lichten, zijn er deze week verschillende publicaties verschenen, waaronder een Vraag & Antwoord brochure, een video en het basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aantal meldingen van achterlating neemt toe

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Het aantal meldingen van jongeren die door hun ouders in het buitenland worden achtergelaten neemt toe, aldus het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). De komende weken voert het knooppunt weer campagne om omstanders, zoals docenten, te vragen alert te zijn op signalen.

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

Kindermishandeling moet in tien jaar helft minder

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

60.000 minder mishandelde kinderen binnen tien jaar. Dat is het doel van het ‘Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ dat er volgens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in 2017 moet komen. De Taskforce schrijft dit in haar advies ‘ik kijk niet weg’ dat op 14 november bij de start van de Week tegen Kindermishandeling is gepresenteerd.

Een op de negen kinderen heeft het thuis zwaar

Training Krachtgericht coachend leidinggeven start op 11 januari 2018

Bijna één op de negen kinderen (11.4%) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4%). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin.

Meer aandacht nodig voor preventief signaleren onveiligheid bij jeugdigen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De vijf samenwerkende jeugdinspecties (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein) constateren dat gemeenten en de diverse partijen in het sociaal domein al veel aandacht hebben voor het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen. In de zes gemeenten die zijn onderzocht zijn diverse voorbeelden van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren, handelen en toeleiden naar passende zorg.

Handreiking over aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Hoe promoten en ondersteunen gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties? De Academische Werkplaats Jeugd in Twente inventariseerde dit samen met de Academische Werkplaats Kindermishandeling. Met de resultaten is een handreiking opgesteld.

Richtlijnen terminologie seksuele uitbuiting van kinderen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen zijn complexe fenomenen en vragen een multidisciplinaire aanpak. Belangrijk daarbij is dat eenduidige terminologie wordt gebruikt. Er bestaan nationaal en internationaal namelijk verschillende termen voor (vormen van) seksueel geweld tegen kinderen. Dit bemoeilijkt de aanpak ervan.

Meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis wordt daarom aangescherpt. Voor professionals wordt de verplichte meldcode minder vrijblijvend gemaakt met een registratievereiste.