Berichten Getagged: Wijkteams

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken.

Ouderen steeds minder eenzaam

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Individuele kans op eenzaamheid van ouderen neemt af, maar aantal eenzame ouderen stijgt. Dit blijkt uit Kwetsbaar en eenzaam? Risico’s en bescherming in de ouder wordende bevolking een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) door Cretien van Campen, Frieke Vonk, Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam).

Meer kansen voor jongeren: verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’ dat de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs heeft overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS).

Kinderen van ouders met problemen willen meer ondersteuning en sneller hulp

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, willen dat er sneller wordt ingegrepen als het thuis niet goed gaat. Ook willen ze dat er samen met hen gekeken wordt naar wat zij nodig hebben, zodat zij net als hun ouders hulp, informatie en ondersteuning krijgen. Dat blijkt uit het project Hoor je mij wel.

Ouderschapsplan levert niet gehoopte effect op

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan maken meer scheidende ouders schriftelijke afspraken over de opvoeding en die afspraken zijn uitgebreider. Het welzijn van de kinderen is er echter niet op vooruit gegaan, blijkt uit onderzoek waarop Simon de Bruijn op 7 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Handelingsbank verward gedrag online

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Loopt u vast in complexe casuïstiek? In de handelingsbank vindt u instrumenten en handelingsopties voor professionals die vastlopen in de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag. Aan de hand van casuïstiek en veelgestelde vragen worden (nieuwe) oplossingen aangedragen.

Meer jongeren verslaafd aan sociale media

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Het aantal jongeren dat zichzelf verslaafd noemt aan sociale media is gestegen. Bijna één op de drie tussen de 18 en 25 jaar voelt zich verslaafd. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek dat in 2017 is verricht. In 2015 was dit één op de vijf.

Kinderen beter in beeld bij crisisopvang door samenwerking met jeugdhulp

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

In de opvang en verslavingszorg gaat bijna alle aandacht naar problemen van de ouders en het vinden van huisvesting. Begeleiders van crisis/verslavingszorg IrisZorg signaleerden dat het niet altijd goed ging met de kinderen. Zij betrokken jeugdhulpverleners met orthopedagogische expertise van entrea bij de crisisopvang en werken nu ruim een jaar samen.

Sociale wijkteams in de lift

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Voor het eerst is de waardering van sociale wijkteams toegenomen. De tevredenheid over het verloop en de uitkomst van het keukentafelgesprek neemt toe als een derde aanschuift. De waardering voor de professionele zorg of ondersteuning is stabiel, maar nog steeds lager dan in 2014 (vóór de decentralisaties).

Ombudsman start onderzoek privacy in ketenoverleggen

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

De Nationale ombudsman start een onderzoek rond privacy. Zijn focus ligt op de ketenoverleggen tussen verschillende overheidsinstanties waarin gegevens van burgers worden gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om gemeenten die burgers helpen bij een vraag om zorg of ondersteuning.

Platform pleit voor betere steun bij scheiding

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Ouders hebben betere begeleiding nodig als zij gaan scheiden om te voorkomen dat kinderen schade oplopen. De sociale omgeving, hulpverlening en juridische instanties spelen hierin een rol. Dit schrijft het platform Scheiden zonder Schade in een advies aan het kabinet.

Hoe het wijkteam migranten beter kan bereiken

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Wijkteams worstelen met het tijdig bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft nu het diversiteitskader ‘Wijkteams voor álle doelgroepen effectief’ gemaakt.

PrivacyApp Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Onder welke voorwaarden mag ik gegevens doorgeven aan een andere professional? Op dit soort privacy-vragen vinden jeugdhulpverleners antwoord in de vernieuwde PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming. De app bevatte tot nu alleen informatie voor de jongeren zelf.

Hoe je er zelf tegenaan kijkt

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Hoe jij en je omgeving denken over je mogelijkheden, kan je ontwikkeling beïnvloeden. Met een groeimindset help je jezelf beter vooruit dan met een vaste mindset. En dat geldt ook voor de mensen die je begeleidt.

6 miljoen euro voor aanpak radicalisering

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Twintig gemeenten ontvangen dit jaar van het Rijk gezamenlijk 6 miljoen euro voor de aanpak van radicalisering en jihadisme. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Ruim kwart gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Van de in 2010 gescheiden ouders koos 27 procent voor co-ouderschap. De kinderen wonen dan ongeveer net zo vaak bij de vader als bij de moeder. Twee jaar na de scheiding had 80 procent nog steeds een co-ouderschap.

4-daagse Basistraining SNV start op 4 december 2017

Hoe versterk je het netwerk van eenzame wijkbewoners? Wat kun je doen om ‘kwetsbare’ burgers in hun eigen kracht te zetten? En hoe activeer je mensen met een bijstandsuitkering? Tijdens de basistraining Sociale Netwerk Versterking krijg je antwoord op deze en andere vragen. Op 4 december a.s. start weer een training.

Gratis animaties voor laaggeletterden

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Vanaf maandag 4 september, de start van de Week van de Alfabetisering, kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen gratis zes algemene animaties voor laaggeletterden gebruiken. De animaties stimuleren patiënten om hulp te vragen als ze iets niet begrijpen. Ook zijn ze geschikt voor bijvoorbeeld wachtkamers of social media van ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

Tussenstand experimenten City Deal Inclusieve Stad

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

In de City Deal Inclusieve Stad experimenteren vijf steden (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) in samenwerking met de ministeries van BZK, VWS, SZW, en V&J met ‘doen wat nodig is’ voor de inwoners van deze steden. Het doel van deze samenwerking is een fundamentele innovatie van het sociaal domein.

Eigen kracht versterken van jeugd en ouders

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Met de transformatie wil men de eigen kracht van jeugd en ouders versterken: zo kan de eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie van ouders, jeugd en hun sociale netwerk toenemen en het gebruik van intensieve hulp afnemen. Om de geschiedenis van het begrip en de stand van zaken van onderzoek en methoden in kaart te brengen heeft het Nederlands Jeugdinstituut een literatuuronderzoek uitgevoerd.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aangescherpt

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die datum krijgen beroepsgroepen de tijd om een afwegingskader op te stellen waarin is vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is dat melding vereist is.

Ambulante hulpverlening en/of intramurale zorg?

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van hulp en ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld. Daarbij komt vaak de vraag op of hulpverlening moet plaatsvinden in een klassieke opvang-instelling, of dat de hulp net zo goed (of beter) in de thuissituatie kan worden geboden.

Wijkteams en diversiteit

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland.

Expertisenetwerk jonge kind in Amsterdam

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

In Amsterdam is het Expertisenetwerk jonge kind ingericht. Dit is een kennisnetwerk voor het jonge kind (10 maanden tot zes jaar). In totaal doen 21 instellingen mee aan het netwerk. Zij vaardigen experts jonge kind af die als expertiseteam beschikbaar zijn voor consultatie en advies.

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Verslag Inspiratiebijeenkomst Sociale Netwerk Versterking

Woensdag 26 oktober 2016 hebben het CJG, Sociaal Team Papendrecht en de gemeente Papendrecht een inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor professionals in het sociale domein. Tijdens de bijeenkomst kregen de professionals de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de Wmo. De nieuwe werkwijze Sociale Netwerk Versterking kwam hier uitgebreid aan de orde.

Meer aandacht nodig voor preventief signaleren onveiligheid bij jeugdigen

Iedere jongere heeft recht op een JIM

De vijf samenwerkende jeugdinspecties (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein) constateren dat gemeenten en de diverse partijen in het sociaal domein al veel aandacht hebben voor het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen. In de zes gemeenten die zijn onderzocht zijn diverse voorbeelden van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren, handelen en toeleiden naar passende zorg.

10 praktische vuistregels privacy jeugdhulp

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals maken in een manifest afspraken over privacybescherming in het jeugddomein. Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Om uitvoerende professionals te helpen bij de privacybescherming, zijn bovendien tien praktische vuistregels opgesteld.

Wijkteams worstelen met ethiek

Autisme: wil je snel ga langzaam….

Ethische dilemma’s blijven onderbelicht in wijkteams. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Ethiek en en Gezondheid (CEG). De nadruk op professionele samenwerking kan ten koste gaan van andere waarden zoals het zorgvuldig omgaan met het beroepsgeheim en de bescherming van privacy van cliënten.

Kinderombudsman: zorgen over deskundigheid wijkteams

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert de Kinderombudsman dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De zorgen over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen en ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt.

MEEK2 doet mee aan Sociaalweb

Iedere jongere heeft recht op een JIM

Met meer dan 13.000 unieke bezoekers per maand is het online platform Sociaalweb een belangrijke informatiebron voor veel beroepskrachten in het sociaal domein. Voor MEEK2 reden om zich aan te sluiten bij Sociaalweb.

Samenwerking zorg en welzijn bij aanpak eenzaamheid moet beter

Eenzaamheid: alle feiten op een rijtje

Beroepskrachten en vrijwilligers uit de sociale sector krijgen steeds meer te maken met eenzaamheid. Dit blijkt uit de nieuwe frontliniepeiling ‘De aanpak van eenzaamheid. Wat vindt u?’ van Movisie. De helft van de ondervraagden wordt jaarlijks meer dan twintig keer geconfronteerd met eenzaamheid. Negentig procent vindt de samenwerking tussen sociale- en zorgprofessionals bij de aanpak onmisbaar. Driekwart van alle ondervraagden stelt dat deze samenwerking beter kan.

Wil jij ook werken vanuit passie en talenten?

Naar toegankelijke hulp bij licht verstandelijke beperking

Hoe haal je als (verander)manager van een sociaal team het beste uit teamleden? Wat kun je doen om teamleden met elkaar te verbinden? En hoe richt je werk in rondom talenten en passie? Hoe kom ik als professional in mijn energie? Op 12 februari a.s. verzorgt senior adviseur HRM Mascha de Vor de gratis workshop ‘Werken vanuit passie en talenten’. Meld u nu aan.

Wijkteams: werken vanuit passie en talenten

Training Krachtgericht coachend leidinggeven start op 11 januari 2018

Hoe haalt u als coördinator/ (verander)manager van een sociaal team het beste uit teamleden? Wat kunt u doen om teamleden met elkaar te verbinden? En hoe richt u werk in rondom talenten en passie? Tijdens de gratis workshop ‘Werken vanuit passie en talenten’ op 12 februari 2016 krijgt u antwoord op deze en andere vragen. Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar. Dus meld u snel aan.