Tilburg aan de slag met sluitende aanpak verwarde personen

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag. Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de gemeente Tilburg mee aan de slag gaat. Voor de aanpak is gebruik gemaakt van de aanbevelingen en bouwstenen van het aanjaagteam Verwarde Personen.

In samenwerking met regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen heeft de gemeente Tilburg een Projectplan Aanpak verwarde personen opgesteld. Hierin zijn onder meer een tiental projecten opgenomen die als doel hebben het aantal verwarde personen in de wijken te reduceren en snel zorg op maat te bieden.

De projecten moeten er ook toe leiden dat iedereen die betrokken is bij een probleem met een verward persoon weet hoe hij moet handelen. Het aanjaagteam juicht de domeinoverschrijdende Tilburgse aanpak van harte toe.

Autisme: wil je snel ga langzaam….