Unieke samenwerking voor goede ouderenzorg Ameland

Ouderen zo lang mogelijk op Ameland kunnen laten wonen. Dat is de kern van de intentieverklaring die op 20 juni getekend is door de Gemeente Ameland, De Friesland Zorgverzekeraar, Zorgkantoor Friesland, Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep. Deze partijen gaan een unieke samenwerking aan om te komen tot toekomstbestendige zorg en integrale zorgfinanciering.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderstreepte het belang van dit initiatief doordat voorzitter mevrouw Dr. M.J. Kaljouw, een werkbezoek bracht aan het eiland. Zij was natuurlijk bij de ondertekening aanwezig.

Samenwerken voor toekomstbestendige zorg

Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep, eigenaar van woonzorgcentrum De Stelp, maakten al eerder bekend als één uitvoeringsorganisatie verder te willen gaan op Ameland om de zorg in de toekomst te blijven garanderen. Na het organiseren van integrale zorg, is integrale zorgfinanciering voor de zorgaanbieders een logische vervolgstap.

Een leven lang op Ameland

Om een volledig aanbod van ouderenzorg op Ameland te behouden en de wens ‘een leven lang op Ameland’ mogelijk te maken, is een integraal aanbod van zorg en vereenvoudiging van regelgeving nodig. Vanuit het Nederlandse zorgstelsel komen ouderen onder meer in aanraking met de gemeente die de Wet maatschappelijke ondersteuning uitvoert (bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp), met de zorgverzekeraar die de Zorgverzekeringswet uitvoert (bijvoorbeeld voor thuiszorg) en met het Centrum Indicatiestelling Zorg die indicaties stelt voor de Wet langdurige zorg (bijvoorbeeld voor verblijf in een zorginstelling).

Populatiebekostiging

De initiatiefnemers beogen om van drie financieringsbronnen naar één te gaan. De komende maanden zetten de partijen, samen met de NZa, de nodige stappen om de gewenste integrale bekostiging in de praktijk te brengen. Dit wordt ook wel populatiebekostiging genoemd. De eilandbewoners kunnen straks bij één loket de zorg regelen zonder belemmerende regelgeving van verschillende wetten. Ook wordt de registratielast voor zorgprofessionals verlicht door de verantwoording over de verleende zorg te vereenvoudigen.

Er wordt naar gestreefd om het experiment per 1 januari 2019 te starten. Het experiment is dan uniek in Nederland.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Iedere jongere heeft recht op een JIM