Versterken positie ouder en kind in jeugdbescherming

Het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft de ambitie van het actieplan ‘Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen’ om de kwaliteit van het feitenonderzoek en de positie van kinderen en ouders in de jeugdbescherming te verbeteren. Het gaat met name om de onderbouwing van beschermingsmaatregelen, zoals een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, die de overheid kan treffen als een kind thuis in zijn ontwikkeling bedreigd wordt. Deze maatregelen hebben een grote impact op het leven van het kind en zijn ouders en vragen om zorgvuldige besluitvorming.

Ouders en kinderen zijn vaak nog niet tevreden over de bejegening en ondersteuning door professionals in de jeugdbeschermingsketen, aldus het actieplan. Ook herkennen zij zich onvoldoende in de dossiers die over hen worden aangelegd en zien ze weinig terug van hun eigen inbreng.

Spanningsveld

Jeugdprofessionals op hun beurt opereren in het spanningsveld tussen ‘weten’ en ‘vermoeden’. Zij moeten vaak een moeilijke afweging maken over de veiligheid van een kind in een mogelijk schadelijke opvoedsituatie. Het besluit om in te grijpen in een gezin stelt een professional dan voor een duivels dilemma. Het is belangrijk om die afweging zorgvuldig te maken, met betrokkenheid van ouders en kinderen, zodat de rechter op basis van de juiste feiten en omstandigheden kan beoordelen of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is.

Samen verbeteren

Het actieplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de ministeries van VWS en JenV, de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en LOC Zeggenschap in Zorg. Het bestaat uit vier actielijnen die gedetailleerd beschrijven hoe de verschillende partijen gaan werken aan verbetering van het feitenonderzoek en de gedeelde besluitvorming. Het Nederlands Jeugdinstituut zal dit proces vanuit zijn publieke taak en kennisfunctie ondersteunen en daarbij nauw samenwerken met ouders, kinderen en professionals.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

3 miljoen voor pilots centra huiselijk geweld en kindermishandeling